Põhikiri

Põhikiri

Mittetulundusühingu Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorid (AHI) põhikiri

I. ÜLDSÄTTED
1.1.Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorid (edaspidi AHI) on Eesti füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Lühend AHI ja inglise keelne nimetus Early Childhood Educational Technology Innovators. 
1.2. AHI on mittetulundusühing, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja MTÜ juhtorganite otsustest.
1.3. AHI majandusaasta periood on 01. jaanuar kuni 31. detsember.
1.4. AHI asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

II. TEGEVUSE EESMÄRGID
2.1. AHI tegevuse üldine eesmärk on toetada ja arendada alusharidusega seotud huvigruppide haridustehnoloogilist teadlikkust ja võimekust ning haridustehnoloogia valdkonda.
2.2. Seatud eesmärgi saavutamiseks AHI:
2.2.1. osaleb riigihanke pakkumiste ja pakkumuste esitamisel;
2.2.2. esindab liikmeskonda erinevates organisatsioonides;
2.2.3. korraldab oma liikmeskonda ühendavaid erialaseid üritusi;
2.2.4. teeb koostööd ja loob sidemeid  haridusasutuste, ettevõtetega ja teiste huvigruppidega;
2.2.5. vastavalt seadusele ja võimalustele võib anda välja stipendiume ning tegeleda majandus- ja koolitustegevusega; 
2.2.6. töötab välja alushariduse haridustehnoloogia valdkonna strateegiaid, mudeleid ning raamistikke;
2.2.7. osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides; 
2.2.8. koordineerib siseriiklike ja rahvusvahelisi projekte;
2.2.9. tegeleb tehnoloogia hariduse populariseerimisega alushariduse huvigruppide seas.

III. AHI LIIKMED
3.1. AHI liikmeks astumine ja väljaastumine:
3.1.1. AHI liikmeks võib saada iga füüsiline isik, kes kuulub alushariduse haridustehnoloogia valdkonna huvigruppida sekka ning esitab sellekohase avalduse. 
3.1.2. AHI juriidilisest isikust liikmeks (korporatiivliikmeks) võib olla iga Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, mille tegevuse eesmärgid vastavad AHI tegevuse eesmärkidele. Korporatiivliige võtab AHI tegevusest osa esindaja kaudu;
3.1.3. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab AHI juhatus;
3.1.4. Liikme võib AHI välja arvata juhatuse otsusega, kui liige:
      a) ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi üldkoosolekul või AHI poolt korraldatud üritusel;
      b) on kahjustanud olulisel määral AHI huve.

IV. JUHTIMINE
4.1. AHI kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik AHI liikmed.
4.1.1. üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.
4.1.2. üldkogu koosolekuid võib pidada elektroonilisi kanaleid ja vahendeid kasutades, hääletustulemused fikseeritakse sel juhul kirjaliku nõusoleku teel (k.a. e-kirja teel). Allkirjad antakse digitaalselt.
4.1.3. üldkoosoleku otsus(ed) võetakse vastu vähemalt 2/3 esindatud liikmete häälte enamusega. 
4.1.4. üldkoosolek otsustab AHI tegevuse lõpetamise, jagunemise või ühinemise.
4.2. AHI üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1. põhikirja muutmine (vähemalt 2/3 üldkoosolekul osaleja nõusolekuga);
4.2.2. eesmärkide muutmine (vähemalt 9/10 üldkoosolekul osaleja nõusolekuga);
4.2.3. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.4. liikmemaksu suuruse määramine;
4.2.5. liikmeskonnaga seotud küsimuste lahendamine;
4.2.6. üldkoosolek võib juhatuse tagasi kutsuda või pikendada juhatuse liikmete volitusi.

4.3. AHI juhatuse pädevuses on juhtida ja esindada Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatoried.
4.3.1. juhatusse kuulub 1-3 liiget.
4.3.2. juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
4.3.3. AHI juhatuse volituste tähtaeg on kolm aastat.
4.3.4. igal AHI juhatuse liikmel on AHI huvide ja õiguste kaitsmise ning esindamise õigus.
4.3.5. juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline rohkem kui poolte liikmete osalusel, otsuste vastuvõtmiseks on vaja juhatuse liikmete häälteenamust.
4.3.6.  juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult ja koosolekud protokollitakse.
4.3.7. juhatus lähtub oma töös AHI loodud ja kinnitatud dokumentidest.
4.3.8. juhatus peab andma AHI liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande vähemalt kord aastas üldkoosolekul.
4.3.9. juhatuse, samuti muu organi Liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahju AHI, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
4.4. Allkirjaõiguslik isik on juhatuse esimees ja aseesimees.

V. VARA
5.1. Liidu vara tekib:
5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest, mille suuruse määrab juhatus;
5.1.2. annetustest, eraldistest ja pärandvarast;
5.1.3. tuluüritustest saadud laekumistest;
5.1.4. täiendkoolituste, seminaride ja konverentside korraldamisest ja elluviimisest;
5.1.5. siseriiklikest ja rahvusvahelistest rahastus meetmetest;
5.1.6. muust tegevusest.
5.2. Sihtotstarbelisi eraldisi kasutatakse vastavalt annetaja soovile.

VI. TEGEVUSE LÕPETAMINE
6.1. AHI lõpetamise alus on:
6.1.1. üldkogu otsus;
6.1.2. AHI vastu pankrotimenetluse algatamine;
6.1.3. muu seaduses ettenähtud alus.
6.2. AHI tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.