Projektid

Projektid

Aluhariduse pedagoogide digivõimekuse tõstmine

1.06.2018-31.10.2018 vahemikus toimunud projekti eesmärk oli suurendada Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorite õpikogukonna tegevusvõimekust ja jätkusuutlikust, sealhulgas liikmete arvu kasvu, et tagada laialdane teadmuse ning oskuste jagamine ning digipädevuste areng Eesti alushariduse pedagoogide seas, rakendades seejuures õpikogukonna põhimõtteid. 
Projekti peamiseks alaeesmärgiks oli koondada lisaks haridustehnoogilise väljaõppe omandanud alushariduse pedagoogidele ka kõik teised koolieelses lasteasutuses tehnoloogilisi lahendusi rakendavat inimesed ning toetadada mitteformaalses võtmes haridustehnoloogiliste teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemine läbi erinevate õpiürituste.
Lisaks sellele hõlmas projekt ka Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 alameesmärgi täitmist just alushariduse kontekstis, sh Muutunud õpikäsituse rakendamine,  pädevad ja motiveeritud õpetajad/koolijuhid ning digipööre elukestvas õppes, mis sätestab, et  õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud onligipääs uue põlvkonna digitaristule. Sellele toetudes oleme seadnud õpikogukonna olulisemaks eesmärgiks toetada digipöörde ellu kutsumist koolieelses lasteasutuse, kus omavahelises seoses on pedagoogide koolitamine ja digivõimekuse toetamine ning seeläbi muutunud õpikäsituse rakendamine ja kaasaaegse digitehnoloogia rakendamine 21.sajandi oskuste toetamiseks koolieelses lasteasutuses. 
Usume, et projekti on saatnud edu ning välja on kujunenud erinevate õpiürituste ja koolituste süsteem ning kord.

1.06.2018-31.10.2018 vahemikus toimunud projekti eesmärk oli suurendada Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorite õpikogukonna tegevusvõimekust ja jätkusuutlikust, sealhulgas liikmete arvu kasvu, et tagada laialdane teadmuse ning oskuste jagamine ning digipädevuste areng Eesti alushariduse pedagoogide seas, rakendades seejuures õpikogukonna põhimõtteid. 
Projekti peamiseks alaeesmärgiks oli koondada lisaks haridustehnoogilise väljaõppe omandanud alushariduse pedagoogidele ka kõik teised koolieelses lasteasutuses tehnoloogilisi lahendusi rakendavat inimesed ning toetadada mitteformaalses võtmes haridustehnoloogiliste teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemine läbi erinevate õpiürituste.
Lisaks sellele hõlmas projekt ka Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 alameesmärgi täitmist just alushariduse kontekstis, sh Muutunud õpikäsituse rakendamine,  pädevad ja motiveeritud õpetajad/koolijuhid ning digipööre elukestvas õppes, mis sätestab, et  õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud onligipääs uue põlvkonna digitaristule. Sellele toetudes oleme seadnud õpikogukonna olulisemaks eesmärgiks toetada digipöörde ellu kutsumist koolieelses lasteasutuse, kus omavahelises seoses on pedagoogide koolitamine ja digivõimekuse toetamine ning seeläbi muutunud õpikäsituse rakendamine ja kaasaaegse digitehnoloogia rakendamine 21.sajandi oskuste toetamiseks koolieelses lasteasutuses. 
Usume, et projekti on saatnud edu ning välja on kujunenud erinevate õpiürituste ja koolituste süsteem ning kord.